Năm 79 trước công nguyên thảm hoạ núi lửa và động đất đã phá huỷ hoàn toàn hai thành phố La mã. Tên hai thành phố ấy là gì?

Pompeji và Herculaneum.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.